Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Profesní

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Většina z nás tráví nejméně třetinu dne v zaměstnání. Stejně jako při jakékoliv naší činnosti, i při výkonu zaměstnání můžeme způsobit škodu, a to především svému zaměstnavateli. Nahodilým pohybem můžeme srazit obraz ze zdi, při práci shodíme ze stolu počítač nebo lampu, nebo ztratíme svěřený mobilní telefon. Jsou to situace, které se stávají denně, a náš zaměstnavatel je oprávněn na nás požadovat náhradu škody, kterou jsme mu tímto způsobem způsobili. Zpravidla se tak i stává, a my jsme povinni škodu nahradit. Náhrada škody může dosáhnout až do výše 4,5 násobku našeho měsíčního příjmu, což je dosti citelný zásah do rozpočtu každého z nás.

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu

Rozmanitost životních situací, v nichž se ocitáme, vede k tomu, že ne všechny problémy dokážeme řešit sami. V některých situacích jsme nuceni obrátit se pro pomoc k těm, kteří nám mohou kvalifikovaně pomoci - k lékařům, advokátům, notářům, tlumočníkům, architektům, projektantům,...
Specifičnost těchto profesí vede k tomu, že oprávnění k jejich výkonu získávají pouze ti, kteří se na tuto činnost stanoveným způsobem připravovali, ať už studiem nebo praxí.
Požadavky kladené na jejich profesionalitu jsou vysoké, protože jejich chyby mohou mít mimořádné, často i nedozírné následky.
Také proto jim zákon většinou ukládá povinnost pojistit se pro případ své odpovědnosti za škodu.
Bez tohoto pojištění by většina z nich nemohla svoji profesi vykonávat, protože by nebyli schopni nést finanční následky možných profesních pochybení.
Pojištění profesní odpovědnosti za škodu tak chrání nejen ty, kteří se na odborníky obracejí s důvěrou v jejich znalosti, zkušenosti a schopnosti, ale právě i tyto odborníky, kteří se nemusí obávat, že jednou chybou poškodí nebo zničí život klienta i svůj.

Pojištění odpovědnosti za škody z provozní činnosti

Odpovědnost podnikatelů za škodu způsobenou jejich provozní činností je upravena celou řadou právních předpisů. Všechny se však shodují v tom, že odpovědnost za škodu z provozní činnosti je upravena jako odpovědnost objektivní.
Podnikatel tedy odpovídá za škodu z provozní činnosti bez zřetele na zavinění. Zprostit se jí může pouze pokud prokáže, že škoda byla způsobena vlastním jednáním poškozeného nebo neodvratitelnou událostí, která nemá původ v provozu – např. živelní událostí. Ve všech ostatních případech za škodu odpovídá.
Rozsah odpovědnosti podnikatele je tedy poměrně široký a škoda způsobená provozem by mohla pro podnik představovat značné finanční zatížení, v horším případě by mohla vést i k nucenému ukončení činnosti.
Pojištěním odpovědnosti za škodu přebírá pojistitel za podnikatele část rizik, která jsou s jeho činností spojena.

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135