Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Životní

FUTURE / FUTURE Junior – investiční životní pojištění

Pojištění FUTURE jsme vytvořili pro ty klienty, kteří od našeho investičního životního pojištění očekávají velmi kvalitní pojistnou ochranu za rozumné peníze s maximálním zhodnocením vložených prostředků. FUTURE Vám stále ponechává roli aktivního investora, zároveň však rozšiřuje pojistnou ochranu o řadu zcela nových druhů připojištění, která jsou svým charakterem na českém trhu ojedinělá. Nově si tak můžete sjednat úrazové pojištění s asistencí či zproštění od placení v případě plné invalidity.

V nejširší možné míře nabízíme výhody pojištění FUTURE také Vašim dětem ve variantě FUTURE Junior. Jedna smlouva může Vaše dítě doprovázet celým jeho životem, aniž byste museli smlouvu upravovat či měnit v jejím průběhu. Typicky dětské diagnózy můžete nově pojistit v rámci závažných onemocnění, ochrana je nabízena také v případě pobytu v nemocni či v rámci úrazového krytí.

V nabídce FUTURE jsou Vám k dispozici nejen české, ale i evropské a světové fondy, které se vzájemně liší složením portfolia a charakterem investice. Obzvláště akciové fondy nabízí velkou pestrost zastoupení různých zemí a ekonomických sektorů.

Investiční pojištění/Clever Invest (JUNIOR)

Investiční životní pojištění je moderní generací životních pojištění se spořící a investiční složkou. U tohoto typu pojištění Vám ponecháme prostor aktivně se podílet na rozhodnutích o správě Vašich prostředků. Zaplacené pojistné (jednorázové nebo pravidelné splátky) přeměníme podle aktuálního kurzu na tzv. podílové jednotky a poté umístíme v různých fondech ve Vámi určeném poměru. Sami tak rozhodnete, s jakým rizikem a potenciálním výnosem budou Vaše prostředky investovány.

Pojistné riziko je definováno v povinném doplňkovém pojištění pro případ smrti. Pojistnou ochranu lze rozšířit uzavřením dalších volitelných doplňkových pojištění. V současné nabídce jsou Vám k dispozici české, evropské i světové fondy, které se vzájemně liší složením portfolia a charakterem investice: od nejkonzervativnějších s investicemi do termínovaných vkladů až po rizikové, v nichž jsou zahrnuty akciové tituly různých zemí a ekonomických sektorů. Pro ty z Vás, kteří nemáte zkušenosti s investováním na kapitálovém trhu, jsme připravili i nadefinované investiční strategie.

Díky variantě Clever Invest JUNIOR můžete investiční poištění využít jako investici ve prospěch Vašich dětí. Clever Invest JUNIOR Vám samozřejmě nabízí všechny výhody investičního pojištění. V dětském věku navíc dochází k úrazům častěji, a proto Vám dáváme možnost sjednat k tomuto pojištění kvalitní úrazové pojištění, a to za velmi nízkou, můžeme říct přímo dětskou cenu.

Pojištění Clever Invest Junior bylo v roce 2006 oceněno odbornou veřejností cenou Bronzová koruna 2006 jako jeden z vítězů kategorie životní pojištění.

Generali Life

Jedná se o variabilní kapitálové životní pojištění s čistým garantovaným zhodnocením kapitálové hodnoty 2,25% p.a. po celou dobu trvání pojištění. Variabilita tohoto produktu spočívá v možnosti zvolit si podle Vašich možností či dispozic mezi zhodnocováním vložených finančních prostředků nebo využitím maximální možné pojistné ochrany. Generali Life tedy kombinuje přednosti investičního a kapitálového pojištění na jedné smlouvě.

Generali Pojišťovna a.s. Vám nabízí základní verzi tohoto produktu (Generali Life) a variantu rozšířenou (Generali Life Plus). Rozdíl mezi oběma variantami spočívá v počtu možných pojištěných osob. Ve variantě Generali Life Plus lze pojistit na jedné smlouvě celkem 6 osob na různá rizika a pojistné částky.

Lvíček Generali

Děti nám přinášejí spoustu radostí, ale často také starostí: Co s nimi bude, až budou dospělé? Jak je můžeme nejlépe zabezpečit? Co kdyby si při hře nebo sportu ublížily? Proto je zde pro Vás životní pojištění Lvíček Generali, které Vašemu dítěti usnadní vstup do samostatného života a přitom jej bude chránit.

Kapitálové pojištění

Kapitálové životní pojištění je pojištění pro případ dožití nebo smrti. Tento druh pojištění oceníte obzvláště tehdy, rozhodnete-li se např. poskytnout svým dětem dostatek finančních prostředků na financování studií, na pořizování výbavy, zařízení domácnosti, vstupní kapitál pro podnikání nebo přilepšení v důchodovém věku. Pojistnou ochranu lze rozšířit uzavřením volitelných doplňkových pojištění.

V porovnání s jinými finančními produkty je kapitálové životní pojištění zajímavé také tím, že klientům garantuje zhodnocení vložených prostředků tzv. technickou úrokovou mírou (v současnosti 2,25%). Při volbě frekvence placení pojistného si můžete vybrat z měsíčního, čtvrtletního, pololetního či ročního způsobu hrazení pojistného. Celou částku lze uhradit také jednorázově. V případě pojistné události se pojistné plnění vyplatí jednorázově. V průběhu pojištění máte navíc možnost požádat o zápůjčku.

Pro ochranu vložených prostředků před inflací zahrnuje naše společnost do smlouvy možnost každoroční aktualizace (tzv. indexace) pojistné částky a pojistného s ohledem na míru inflace. Sjednáním kapitálového životního pojištění nad částku 100 000 Kč získáte slevu na úrazovém nebo nemocenském pojištění až 30% v závislosti na výši pojistného.získáte slevu 10 % na úrazovém pojištění. Díky novele zákona o daních z příjmů č. 492/2000 Sb. si mohou osoby s uzavřeným kapitálovým životním pojištěním od 1. ledna 2001 snížit základ daně až o 12 000 Kč ročně. Životní pojištění se tak stává součástí státního důchodového systému.

Pojištění pro případ dožití

Tento produkt Generali umožňuje pojistit nejenom batole, ale i starší osoby. Velkou výhodou tohoto produktu je možnost vázat pojistnou ochranu na dítě, jež nedosáhlo ještě ani 1. roku svého věku, čímž dává pojišťovna prostor rodičům finančního spoření pro své potomky. V kombinaci s úrazovými doplňkovými pojištěními pak toto pojištění tvoří komplexní pojistnou ochranu pro děti.

Pro klienty v pokročilém věku je tento produkt bezesporu atraktivní i tím, že může být sjednaný pro osobu se vstupním věkem až 95 let, protože pojišťovna nezkoumá zdravotní stav pojištěného, čímž dochází k akceptaci i u těch návrhů pojistek, u nichž mohl být klient za jiných okolností odmítnut.

Pojištění úvěru

Pojištění úvěru bylo vytvořeno pro klienty, kteří se např. rozhodli pořídit si vlastní byt nebo domek na hypotéku a chtějí mít jistotu, že nemovitý majetek v důsledku jejich úmrtí či úrazu neztratí, popř. úvěrem nezatíží své blízké. Toto pojištění klientům zaručuje, že pokud v případě pojistné události nebudou moci splácet úvěr, bude tento úvěr uhrazen pojišťovnou.

Tento pojistný produkt se skládá z některého z rizikových pojištění, která jsou i individuálně velmi vhodná k pokrytí finančních rizik, a dále je produkt pojištění úvěru obohacen o úrazové připojištění, čímž klient ještě více eliminuje dopad možných nahodilostí.

Rizikové pojištění

Rizikové životní pojištění nabízíme těm z Vás, kteří máte především zájem o finanční zabezpečení svých blízkých v případě své nenadálé smrti. Zároveň je možné toto pojištění použít jako záruku pro banku či spořitelnu - jako jednu z garancí na poskytnutí půjčky nebo úvěru. Rizikové životní pojištění zaručuje vysokou pojistnou ochranu za nízké pojistné; tuto ochranu lze rozšířit uzavřením volitelných doplňkových pojištění. Po uplynutí pojistné doby toto pojištění zaniká bez náhrady.

Při volbě frekvence placení pojistného si můžete vybrat z měsíčního, čtvrtletního, pololetního či ročního způsobu hrazení pojistného. Celou částku lze uhradit také jednorázově.

Pro ochranu vložených prostředků před inflací zahrnuje naše společnost do smlouvy možnost každoroční aktualizace (tzv. indexace) pojistné částky a pojistného s ohledem na míru inflace.

Svatební a studijní pojištění

Svatební a studijní pojištění je pojistný program určený těm rodičům, kteří chtějí zajistit dostatek finačních prostředků svým dětem pro začátek jejich samostatného života nebo pro jejich klidné studium. U těchto produktů je pojistníkem a pojištěnou osobou jeden z rodičů a pojištění je sjednáno na předem stanovenu dobu trvání, kdy dítě, jako oprávněná osoba, se dožije určitého věku (např. před studiem na střední nebo vysokou školu, před předpokládaným termínem svatby, ...). Pojistné plnění je splatné v případě dožití se konce pojistné doby rodičem. V případě smrti rodiče před sjednaným koncem pojištění obdrží potomek pojistné plnění až na konci pojistné doby.

Doplňková pojištění

Doplňková pojištění lze uzavřít v různých kombinacích k hlavním produktům. Samostatně nemohou být tato pojištění sjednána. Smyslem připojištění je ještě více pokrýt či zcela eliminovat negativní dopad rizik, který by přesahoval rámec pojistné ochrany hlavního produktu. Sjednáním doplňkového pojištění tak klient pružně reaguje na rozmanitost rizik vyplývajících z různých životních situací.

Kreditní karta VISA Generali

Na základě dohody mezi bankou a pojišťovnou se posouvá termín připisování 1% bonusu z bezhotovostního obratu na KK VISA Generali z měsíce října 2007 na leden 2008. Pro klienty je toto rozhodnutí výhodnější, protože se předpokládá , že konec roku je „hlavní čas“ na používání kreditních karet.
V lednu pak bude bonus automaticky připsán na Investiční životní pojištění Generali (majitele karty), v alokačním poměru, který je na běžné platbě. Pokud toto pojištění nemá klient sjednáno, může tak učinit do 31.12. nebo uplatnit bonus v rámci investičního pojištění rodinného příslušníka.
Jak informaci o novém pojištění, tak připsání bonusu v rámci rodiny je potřeba zasílat písemnou formou na adresu pojišťovny Generali - bankovní kooperace.

Daňové otázky

Každé plnění ze životního pojištění je splatné v české měně a vztahují se na něj ustanovení o srážkové dani vyplývající ze zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Jednotlivé peněžní toky plynoucí klientům ze životního pojištění podléhají vždy odlišnému principu zdanění. Dopad srážkové daně na nejčastější z nich (pojistné plnění, odkup, částečný odkup) je podrobně rozebrán v následujícím textu.

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135