Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Dopravní pojištění

Pojištění přepravovaného zboží


”Máte obavy ze škody na přepravovaném nákladu?”

Při nehodě dopravního prostředku, při manipulaci s nákladem a nebo při překladu z jednoho dopravního prostředku na druhý nebo následkem přírodní katastrofy může dojít i ke zničení nebo částečnému poškození nákladu.
Každý, kdo předává své zboží smluvnímu dopravci k přepravě nebo si sám zboží přepravuje, má zájem na tom, aby zásilka došla na místo svého určení v pořádku tj. v nepoškozeném stavu a kompletní. V opačném případě představuje škoda na nákladu vždy jeho majetkovou újmu.

Stejně tak silniční dopravce nebo zasilatel může být škodou na nákladu negativně postižen, neboť poškozený vlastník se může domáhat náhrady škody a uplatnit nárok na její vyrovnání proti tomu, v jehož držení se v době vzniku škody náklad nacházel.

V rámci dopravního pojištění nabízíme pojistné krytí jak vlastníkům přepravovaného zboží tak silničním dopravcům a zasilatelům a tím zajišťujeme poskytnutí náhrady škody vzniklé v důsledku pojištěného nebezpečí.

Pro zájemce o pojištění máme v nabídce 2 základní pojistné produkty, které se liší podle vztahu klienta k přepravovanému nákladu:

  • škodové pojištění přepravovaného zboží jako majetkové pojištění určené vlastníkům přepravovaného zboží,
  • škodové pojištění odpovědnosti za škodu na přepravovaném nákladu jako pojištění odpovědnosti silničních dopravců a zasilatelů.

Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatele

Škoda vzniklá porušením povinnosti v souvislosti se zprostředkováním a/nebo provedením přepravy nepředstavuje sama o sobě pro zasilatele a/nebo dopravce majetkovou újmu. Pokud však poškozený uplatní nárok na náhradu škody, je odpovědná strana ze zákona povinna škodu uhradit. Vznik takové povinnosti může významnou měrou ohrozit ekonomickou situaci odpovědného subjektu.
Podstata pojištění odpovědnosti za škodu na přepravovaném nákladu spočívá v tom, že povinnost nahradit škodu na přepravovaném nákladu přebírá na sebe podle podmínek pojistné smlouvy pojišťovna.
Pojištění je určeno silničním nákladním dopravcům a zasilatelům, vůči kterým může být vznesen nárok na náhradu škody z titulu uzavřené přepravní nebo zasilatelské smlouvy.

Předmětem pojištění je odpovědnost:

  • zasilatele z porušení povinností vyplývajících ze zprostředkování přepravy na základě zasilatelského příkazu
  • zasilatele z porušení povinností vyplývajících z objednávky přepravy, jedná-li jako první dopravce
  • silničního dopravce z porušení povinností při provádění tuzemské nebo mezinárodní přepravy

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135