Generali - Karel Jeřábek

Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135

Požární pojištění

Požární pojištění majetku

Pojištění majetku (tj. budovy, technické a obchodní vybavení provozu, zásoby, věci zvláštního charakteru jako jsou např. nosiče dat, peníze a cennosti, umělecká díla a věci zaměstnanců) průmyslového podniku, který se svou hodnotou majetku v místě pojištění převyšující 50 mio Kč řadí do skupiny tzv. průmyslových rizik, lze sjednat jak v základním rozsahu krytí (požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla), tak lze připojistit i další pojistná nebezpečí jako je vichřice, krupobití, záplava, povodeň, zemětřesení, sesuv půdy, lavina, tíha sněhu a námrazy, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním, loupež a další.
Mimo uvedené standardní rozsahy krytí lze sjednat i pojištění proti všem rizikům (All risks), tj.pojištění proti všem rizikům vyjma těch, která jsou výslovně z pojistného krytí vyloučena.

Jako doplněk k pojištění majetku lze sjednat i pojištění přerušení provozu.

Požární pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu neboli pojištění hrubého zisku představuje pojištění finančních ztrát způsobených přerušením nebo omezením činnosti pojištěného v důsledku pojistné události z pojištění majetku.
Hrubým ziskem se rozumí rozdíl mezi podnikovými výnosy a variabilními náklady. Podkladem pro výpočet pojistné částky je Výkaz zisků a ztrát pojišťované společnosti.
V souladu s charakterem provozované činnosti lze sjednat i pojištění ušlého nájemného.
Standardní pojištění přerušení provozu se sjednává s rozsahem pojištění FLEXA (požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla).
V pojistné smlouvě lze ujednat, že se pojištění bude vztahovat i na některá další pojistná nebezpečí, bylo-li pojištění proti takovému nebezpečí sjednáno i pro majetek.

Rizikové inženýrství

Rizikové inženýrství se stalo již nedílnou součástí procesu upisování průmyslových rizik.
Generali Pojišťovna a.s. umožňuje svým klientům úzkou spolupráci s rizikovými inženýry Generali Pojišťovna a.s., kteří zpracovávají a předkládají formou rizikových zpráv nejen technickou informaci a hodnocení rizika před sjednáním pojištění, ale na základě provedených rizikových analýz napomáhají pojistiteli i klientovi se zkvalitněním řízení rizika s cílem snížení jeho expozice a tudíž i negativních ekonomických dopadů v případě vzniku pojistné události.

 
Milánská 420, Praha 10 - Horní Měcholupy Tel.: +420 602 250 135